Bygget med framskyvningsmetoden

Gulli bru er den første betongkassen i Norge bygget etter framskyvningsmetoden siden tidlig 1980-tall. Det ble til tilbud prosjektert to alternative løsninger: Utbygging av overbygning med flyttbar forskalingsvogn og alternativt utbygging med framskyvningsmetoden. Det kom inn tilbud på begge alternativene, men utbygging med framskyvningsmetoden ble den foretrukne løsningen. Framskyvningsmetoden innebærer at overbygningen bygges opp i seksjoner bak det ene landkaret for deretter og skyves ut over ferdig etablerte søyleakser. I front på betongkassen som skyves etableres typisk en framskyvningsnese i stål som avlaster selve betongkassen under framskyvning.
Aas-Jakobsen hadde ansvaret for prosjekteringen av underbygning og overbygning for Gulli bru. Prosjekteringen ble utført i samarbeid med Geovita AS som hadde ansvaret for geoteknikken. Aas-Jakobsen gjennomførte idefase, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.
Gulli bru er en del av ny E16 Slomarka-Kongsvinger. Brua er en firefelts kassebru i betong med midtdeler som krysser Glomma på grensen mellom Kongsvinger og Sør-Odal i Hedmark. Brua har 16 akser, typiske spennvidder på 51m og en totallengde på 741 m. Det ble etablert en fabrikk for produksjon av overbygningen bak akse 1 og overbygningene ble her produsert i 30 seksjoner med typisk lengde 25,5 m. Seksjonene ble støpt og skjøvet fram med to ukers intervaller. Framskyvningsjekkene ble plassert i søyletopp akse 2 noe som medførte behov for en midlertidig forsterkning av søylene i denne aksen. Bruoverbygningen hviler på sirkulære søyler 1,7 m i diameter. Øverst på søylene er det et kapitél på 2,5 m x 1,7 m for å gi plass til midlertidig lager, jekker og utskifting til permanent lager. Overkant fundamenter er plassert i nivå med eksisterende elvebunn og typisk med rammede stålrørspeler til berg. Vanndybden og videre dybde til fjell er begge typisk 5-10 m.
Gjennom en samhandlingsperiode kom entreprenøren med ønsker om å tilpasse konstruksjonen til sitt utstyr. Spennvidder ble økt fra 40 m til 51 m og antall fundamenter i elva dermed redusert. Endringen medførte en hektisk periode med prosjektering som endte med besparelser for både byggherre og entreprenør. Utsendte tegninger og bøyelister hadde meget god kvalitet, noe som ble tydeliggjort ved at en gjennom hele byggeperioden kun hadde én revisjon bøyelistene.
Prosjektet var en suksess for både byggherre og entreprenør og i 2015 ble prosjektet tildelt Betongtavlen. Om Gulli bru uttalte juryen: "Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter - både når det gjelder utforming, utførelse og gjennomføring."

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Gulli Bru
 • Prosjektperiode:
  2009-2014
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering av ny betongkassebru på E16 over Glomma
 • Omfang/kostnadsramme:
  E16 Fulu-Gulli ca. 330 millioner NOK entreprisekostnad. Prosjekteringskostnad ca. 9 millioner

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON