Klaffebru over Vesterelva i Fredrikstad

Værstebrua går over Vesterelva i Fredrikstad, fra fastlandet til Kråkerøy. Brua har fått navnet fra "Værste", gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, som tidligere lå der brua lander på Kråkerøy-siden. En idéfase for bygging av en ny klaffebru over Vesterelva ble gjennomført i 2004 der Aas-Jakobsen foreslo en klaffebru med overliggende balansebom, i litteraturen omtalt som ”Dutch style Bascule Bridge”. Formen gir assosiasjoner til de gjenværende kranene på "Værste".
En gruppe konsulenter ledet av Aas-Jakobsen ble bedt om å utvikle et forprosjekt med kostnadsoverslag for en klaffebru med overliggende balansebom i 2005. Statens vegvesen bestemte videre at prosjektet skulle fremmes som en såkalt DBO-kontrakt (Design-Built-Operate). Det var første gang dette ble utprøvd på et bruprosjekt i Norge, og Aas-Jakobsen med underkonsulenter ble valgt til å utarbeide komplett konkurransegrunnlag. Da det kun kom inn ett tilbud på DBO-kontrakten, ble konseptet skrinlagt. Det ble i stedet bestemt å dele opp prosjektet i flere enhetspriskontrakter, der detaljprosjekteringen skulle gjøres i en egen entreprise. Aas-Jakobsen med underkonsulenter fikk i oppdrag å utføre detaljprosjekteringen. Byggingen ble videre delt opp i entreprisene: Fundamenteringsarbeider, bruarbeider samt hydraulikk- og elektroarbeider.
Brua har tre spenn og en totallengde på ca. 100 m. Den fire-felts brubanen er splittet på midten slik at balansebom og tårn er beliggende mellom kjøreretningene. Selve tårnet er utført i betong, mens balansebom og klaffespennet på 30 m. er utført i stål. Sidespennene er utført i betong med påhengte gangbaner i stål. Seilingshøyden under klaffespennet er 5,5 m. i lukket tilstand og har fri høyde i åpen tilstand.
Værstebrua har blitt et landemerke sentralt i Fredrikstad og en viktig trafikkåre for å komme fra fastlandet og ut til Kråkerøy, som har forbindelse videre sørover til øykommunen Hvaler.
Prosjektet har vært en stor utfordring for Aas-Jakobsen med underkonsulenter, spesielt fordi det de siste årene har vært bygget få klaffebruer av denne størrelsen i Norge. Mye av kunnskapen måtte derfor hentes fra utlandet, i første rekke fra Nederland, der denne brutypen er mer vanlig. Dette er erfaringsdata som er viktig for prosjekteringen og byggingen av nye klaffebruer som vil bli bygget i Norge i fremtiden.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Værstebrua
 • Prosjektperiode:
  2004-2011
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region Øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region Øst
 • Kort oppsummert:
  Detaljprosjektering av klaffebru i stål og betong
 • Omfang/kostnadsramme:
  Entreprisekostnader ca. 150 mill. NOK, prosjekteringskostnader ca. 17 mill. NOK

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON