Bru over Gandal godsterminal

Brunnholen bru er en del av prosjektet fv. 505 Skjæveland–Foss-Eikeland som har som mål å skape bedre øst-vest forbindelse mellom ulike bo- og næringsaktiviteter. Vegen vil bli en del av ringvegen rundt Sandnes sentrum.
Brua ble prosjektert i samarbeid med statens vegvesen region vest (SVRV) som hadde prosjekteringsledelsen. Aas-Jakobsen hadde ansvaret for den byggetekniske prosjektering under- og overbygning samt fuger og lager. SVRV prosjekterte mye av utstyret på brua som rekkverk/drenering osv. Den geotekniske prosjekteringen ble ivaretatt av Multiconsult.
Brua er en firefelts kassebru i betong med midtdeler som krysser godsterminalen for jernbane på Gandal i Sandnes. Overbygningen består av to kasser som er skjøvet ut hver for seg for deretter og støpes sammen i dekke. Total brubredde er 26 m. Brua har 6 akser, spennvidder på 44 til 55,5 m og en totallengde på 255 m. Det ble etablert to fabrikker for produksjon av hver av brukassene bak landkar akse 6. Brukassene ble her produsert i 9 seksjoner med typisk lengde 26-27 m. Seksjonene per kasse ble støpt og skjøvet fram med to ukers intervaller (innbyrdes forskjøvet en uke). Pga. to kasser ble det dermed skjøvet hver uke. Midlertidig avstivning av akse 2 til 4 var nødvendig pga. pelefundamentenes lave stivhet i disse aksene. Pelegruppenes lave stivhet skyldes nærhet til jernbanespor og dermed begrenset plass til pelegrupper. Det var utfordrende pelearbeider på prosjektet med stålrørspeler med lengde på ca. 70 m på det lengste.
Valget med å bygge med framskyvningsmetoden over godsterminalen var et meget klokt valg av SVRV. Metoden gir minimalt med arbeid over godsterminalen noe som medfører at arbeidet på godsterminalen i liten grad blir påvirket av brubyggingen. Brunnholen bru ble ikke bare skjøvet over godsterminalen, men også Sørlandsbanen uten at dette påvirket framdriften til prosjektet. Byggemetoden ivaretar Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på en meget god måte.
Gjennom Brunnholen bru og også Gulli bru har Aas-Jakobsen opparbeidet seg meget god kompetanse på framskyvningsmetoden som har vist seg som en meget robust og god metode å bygge bruer på utfordrende anleggsplasser.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Brunnholen bru
 • Prosjektperiode:
  2015-2020
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region vest
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region vest
 • Kort oppsummert:
  Byggeteknisk prosjektering av framskyvningsbru over Gandal godsterminal
 • Omfang/kostnadsramme:
  Fv. 505 ca. 430 millioner NOK entreprisekostnad. Brunnholen bru ca.160 millioner NOK entreprisekostnad. Prosjekteringskostnad ca. 10 millioner NOK

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON