Skip to main content

Inspeksjon

Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og materialundersøkelser som utføres for å bedømme konstruksjonens tilstand og sikkerhetsnivå. Inspeksjon av alle bruer og kaier skal utføres i jevnlige sykluser og avdekke behovet for driftstiltak og/ eller vedlikehold, samt eventuelt behov for forsterkning eller ombygning. I hovedsak utføres hovedinspeksjon hvert 5. år.

Etter gjennomført inspeksjon utarbeides det rapport med vurdering av tilstanden og anbefalinger av eventuelle tiltak. Den visuelle hovedinspeksjonen kan videre føre til et behov for ytterligere materialundersøkelser. Da kan det utføres en spesialinspeksjon for å kartlegge mer av konstruksjonens tilstand. Svar fra materialundersøkelsene og videre kartlegging kan føre til et behov for vedlikehold.

Aas-Jakobsen tok en strategisk beslutning på begynnelsen av 1990-tallet om å satse på inspeksjons- og reparasjonsoppdrag på bruer. Bakgrunnen for beslutningen var blant annet å sikre kompetansen på nyprosjektering, da det er drift og vedlikeholdet over mange år som viser om prosjekteringen er god. Vi har siden midt på 1990-tallet hatt en høy aktivitet på utførelse av inspeksjoner, samt prosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter for reparasjoner, ombygginger og forsterkninger av bruer, og senere også kaier. Personene som startet denne virksomheten på begynnelsen av 1990- tallet er fremdeles aktive med årlige inspeksjoner og innehar en meget god erfaring der kompetansen videreføres til andre i firmaet. Det er flere i firmaet som også innehar mer enn 10- 20 års erfaring på området. Vi har flere inspeksjonslag vi kan benytte ved behov, der alle inspeksjonslederne har over 10 års erfaring på inspeksjon og prosjektering av bruer.

Vi har 2 stk. FROSIO-sertifiserte inspektører som innehar spesialkompetanse innen overflatebehandling av stål. I tillegg har vi det viktigste av inspeksjons- og måleutstyr til bruk ved tilstandskontroller. Vi disponerer selv utstyr for prøvetaking og analysearbeid for den mest vanlige materialprøvingen av betong, stål og tre.

Vi utfører inspeksjoner på bygg, kaier, tunneler, offshorekonstruksjoner og bruer. Vi er et av få firmaer i landet som kan tilby et sikrings- og tilkomstutstyr som er lett og taubasert, og som i mange tilfeller gjør tyngre adkomstutstyr unødvendig. Våre inspektører har klatreerfaring og sertifikat fra AAK Industrisikring AS. Det taubaserte sikringsutstyret er bærbart og mobilt, og CE-merket i henhold til krav fra arbeidstilsynet. Videre er sikringsmetodikken utformet for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven og EU, samt de seneste krav til HMS. Vi har også gode kontakter med spesialfirmaer på tyngre adkomstutstyr og dykkertjenester.

Vi har siden oppstarten hele tiden hatt flere oppdrag på hoved- og spesialinspeksjon av hengebruer og skråstagbruer, da dette har vært vårt prioriterte satsingsområde. Vi innehar også spesialkompetanse på klaffebruer. Vi inspiserer alle typer bruer og har årlig hatt inspeksjon av mellom 100 til 300 bruer av ulik størrelse. Oppdragsgivere er i hovedsak Statens vegvesen, men også Sporveien, kommuner, private og Bane NOR.

Aas-Jakobsen var det første firmaet som benyttet drone som hjelpemiddel for inspeksjon av bruer i rammekontrakt med Statens vegvesen tilbake i 2015.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
LANGSPENNSBRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933