Skip to main content

Programvareutvikling

Aas-Jakobsen har drevet egenutvikling av programvare i 30 år. Dette har vi gjort for å kunne produsere teknisk avanserte beregninger raskt og effektivt, samt for å ha full kontroll over egne beregningsverktøy. Utviklingsgruppa er ansatte med kunnskap om Fortran, C, C++, Windowsprogrammering og programmering mot AutoCAD og Tekla.

NovaProg

Novaprog er et programsystem utviklet av Aas-Jakobsen for statiske og dynamiske analyser, og dimensjonering av bjelketverrsnitt. NovaProg består av to applikasjoner; NovaFrame og NovaDesign.

NovaFrame og NovaDesign arbeider mot en felles database som gjør det mulig å utveksle data mellom programmene og å bruke NovaDesign som et automatisk postprosesseringsprogram for NovaFrame. Begge programmene har en full tekstfil-representasjon av modelldata. Tekstfilformatet tillater også alfanumeriske verdier, matematiske operatorer, sløyfer og boolske operatører for en fleksibel og parameterstyrt input.

NovaFrame

NovaFrame er et analyseprogram basert på bjelkeelement teori. Programmet har et bredt spekter av analysemuligheter, som i kombinasjon med et enkelt brukergrensesnitt gjør programmet til et allsidig verktøy for mange typer rammeanalyser. Programmet er spesielt godt egnet for brukonstruksjoner, men er også raskt å ta i bruk for enklere modeller og andre konstruksjonstyper.

Noen viktige funksjonaliteter i NovaFrame:

• Romlig rammeanalyse
• Modellgeometri basert på referanselinjer
• Fri-form eller parametrisert tverrsnittsgeometri
• Bredt utvalg av lasttyper
• Spennarmering
• Beregning av kritisk plassering av trafikklaster
• Lastkombinering, inkludert siling av kritiske kombinasjoner
• Sporing av lastbidrag til kritiske kombinasjoner (‘combination tracer’)
• Byggestadier
• Krypanalyse
• 2dre ordens geometrisk analyse
• Egenverdiberegning for knekning
• Egenverdiberegning for dynamikk
• Dynamisk jordskjelvanalyse
• Dynamisk vindanalyse
• Omfattende kontroll av input
• Automatisk generering av analyserapport
• Eksport av resultater til NovaDesign

NovaDesign

NovaDesign er et dimensjoneringsprogram for bjelketverrsnitt av betong. Programmet kan gjøre beregninger for alle typer tverrsnittsgeometri og med detaljert armerings- og spennarmeringsinformasjon. Programmet beregner tøyninger og spenninger for kombinert moment og aksiallast, samt beregner skjær- og torsjonskapasiteter i henhold til regelverk.

Noen viktige funksjonaliteter i NovaDesign:

• Slakk- og spennarmert betongtverrsnitt
• Fri-form eller parametrisert tverrsnittsgeometri
• Kapasitetssjekk etter Eurokode NS-EN 1992 (og NS 3473 5. ed)
• Kontroll for samtidig bi-aksial bøyning og aksialkraft
• Kontroll for skjærkraft og torsjonsmoment
• Bestemme nødvendig statisk armering basert på armeringstabell
• Ikke-lineære materialegenskaper
• Rissviddeberegning
• Flere typer kapasitetsdiagrammer
• Kontroll av slanke søyler inkludert 1. og 2. ordens tilleggsmomenter
• Omfattende kontroll av input
• Automatisk generering av beregningsrapport
• Utveksling av resultater med NovaFrame

Prisliste

Klikk her for gjeldende prisliste.

Last ned demoversjon

Demoversjon av programmene har samme funksjonalitet som fullversjonen av programmene, men bruk av demoversjonen er begrenset til en periode på 7 dager. For å aktivere demoversjonen brukes dette lisensnummeret (Serial Number): trial.902-8-812.

Klikk her for å laste ned demoversjon av programmene.

Kjøp av programlisens

For å kjøpe lisens(er) for fullversjon av programmene, send en forespørsel til novaprog@aaj.no.

Brukerstøtte

Brukerstøtte er tilgjengelig via epostadressen novaprog@aaj.no.

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Ansvarlig NovaProg
jar@aaj.no
+47 928 46 933