Bærekraftig utvikling

I tråd med vår visjon sammen lager vi gode løsninger som gir varige verdier, arbeider vi for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sammen med våre oppdragsgivere velger vi varige, miljøvennlige og energieffektive løsninger, og vi bidrar med ytre miljø-koordinering i tverrfaglige prosjekter. I tillegg jobber vi for å minimere miljøbelastningen fra egen virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar med tanke på hvordan vår virksomhet og våre prosjekter påvirker natur og nærmiljø.

Våre handlinger skal ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Dette dreier seg om omdømme, troverdighet og langsiktighet. Vår kultur og vår integritet skal sikre at vi handler rett ovenfor kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte og samfunnet forøvrig.

For å sikre at vi har tilfredsstillende miljø- og kvalitetsstyring, med gode interne rutiner i arbeid med helse, miljø og sikkerhet, er vi sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Likestilling

Aas-Jakobsen har en grunnleggende tro på at likestilling og likeverd er bra for verdiskapningen, at det bidrar til et bedre arbeidsmiljø, og at det er sentralt for å utvikle firmaet i riktig retning.

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) har som formål å fremme likestilling og sikre like muligheter og rettigheter for alle. Aas-Jakobsen har en kultur og praksis som fremmer likestilling, og regler og rutiner som påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre faktorer.

Det er likestilling mellom kjønnene i bedriften. Likestilling mellom kjønn blir ivaretatt gjennom deltakelse i administrative funksjoner og gjennom ansvar og roller i prosjektene. Det er ikke  registrert noen tilfeller av diskriminering i selskapet i 2022 eller tidligere.

Les gjerne mer i vedlagte redegjørelse her.

Åpenhetsloven

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) etter §3.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og er en norsk lov som har som mål å sikre åpenhet og tilgang til informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Loven skal bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Loven pålegger selskaper å kartlegge og vurdere hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt gjennom hele selskapets verdikjede, såkalte aktsomhetsvurderinger. Virksomhetene må også rapportere på hvilke tiltak som er iverksatt, følge opp og rapportere. Samtidig er selskapene forpliktet til å svare på forespørsler fra allmenheten rundt deres aktsomhetsvurderinger.

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger selskapet har gjennomført i 2022 kan leses her.

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til aapenhetsloven@aaj.no.

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600