Avenyen gjennom Bjørvika

Da E18 ble lagt ned i Operatunnelen var det mulig å legge om vegsystemet i hele Bjørvikaområdet til et gatesystem tilrettelagt for byutvikling. Statens vegvesen har hatt ansvaret for å bygge det nye hovedvegnettet i Bjørvika som består av Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5s gate og Langkaigata.
Aas-Jakobsen var hovedkonsulent og hadde med følgende underkonsulenter: ViaNova PT, Geovita, ElectroNova, Dronninga Landskap, ECT, Birger Heyerdahl Sivilarkitekter og Sweco.
Prosjektet bestod av riving av trafikkmaskinen Bispelokket med ombygging av tilstøtende deler av Nylandsveien bru og opparbeidelse av nye bygater. Dronning Eufemias gate er omtalt som "avenyen gjennom Bjørvika". Gaten har en totalbredde på 43,2 m som inneholder trikketrasé, ett kjørefelt, kollektivfelt og sykkelfelt i hver retning samt to meget brede fortau. På grunn av svært vanskelige grunnforhold som gir betydelig setningspotensiale ble Dronning Eufemias gate fundamentert på en betongplate (areal ca. 30.000 kvm) med peler til fjell (ca. 1000 stk. / total lengde ca. 40 km). Alle gatene har fått høy standard på overflatene og har omfattende beplantning. Totalt ble det plantet om lag 600 trær i entreprisen. Bjørvika er som tidligere sjøområde med oppfylling fra middelalderen svært interessant arkeologisk sett. Det ble gjennomført arkeologiske forundersøkelser før anleggsstart og enkelte utgravninger i anleggsperioden. Samtidig med bygging av veganlegget var andre utbygginger under utførelse og det var nødvendig med mange tilpasninger mot fremtidige utbygginger i den nye bydelen. Disse komplekse naboforholdene gjorde det nødvendig med tett koordinering mellom svært mange aktører. Bjørvika etappe 2 var et svært tverrfaglig prosjekt og blant de første samferdselsprosjektene som benyttet 3D som et sentralt verktøy i prosjektering og gjennomføring.
Arbeidene ble gjennomført med ti hovedfaser og 25 trafikkfaser for best mulig trafikkavvikling for kjørende, syklende og gående. Tett koordinering med arkeologiske myndigheter og tilstøtende utbyggere og etater gjorde også at gatene kunne åpne som planlagt i juni 2015.
Bjørvikaprosjektet leverte gater med høy kvalitet som et godt utgangspunkt for videre gjennomføring av Norges største byutviklingsprosjekt.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Bjørvika etappe 2
 • Prosjektperiode:
  2009-2015
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Detaljplan, byggeplan, konkurransegrunnlag, arbeidsgrunnlag og oppfølging i byggeperioden
 • Omfang/kostnadsramme:
  Entreprisekostnad: ca. 700 mill. NOK

TJENESTER Veg

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060