Vegutbygging fra Sandvika mot Skaret

Parsell E16 Sandvika - Wøyen inngår som en del av vegprosjektet E16 Sandvika - Skaret. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011. Planarbeidet ble utført av Aas-Jakobsen med bistand fra firmaer i nettverket. Dagens E16, som var ferdig midt på 80-tallet, er en av landets mest trafikkbelastede tofeltsveger. Eksisterende E16-trasé er sterkt til hinder for en optimal arealutnyttelse på strekningen mellom Sandvika og Bærumsveien. Den nye traséen åpner for en betydelig byutvikling for Sandvika på Hamang og for boligbygging i stor skala i Franzefossområdet. Parsell Wøyen – Bjørum ble ferdigstilt som firefelts motorveg i 2009. Ferdigstillelse av denne parsellen og etter hvert parsell Bjørum - Skaret vil gi en enhetlig og trafikksikker vegstandard mellom E18 i Sandvika og Skaret i Hole kommune.
Aas-Jakobsen er hovedkonsulent og kontraktspart ovenfor oppdragsgiver. For andre fag enn bygg-/anleggsteknikk og prosjekteringsledelse benyttes underkonsulenter fra Nettverket.
Parsell E16 Sandvika – Wøyen består av følgende hovedelementer:
Bjørnegårdtunnelen skal bygges som toløpstunnel T9,5 med lengde ca. 2,3 km. Av dette er ca. 500 m betongtunnel som bygges til dels i svært dype byggegroper avstivet av sekantpelvegger og spesielle spunt-rørveggløsninger. Koblingssoner i sør med eksist. Kjørbotunneler tas ut ved hjelp av støttevegger og spesielle drivemetoder.
E16 i dagen mellom Bærumsveien og parsellgrensen på Vøyenenga. Strekningen er ca. 1,4 km lang. På denne korte strekningen er det to fullverdige toplankryss med E16, hhv Bærumsveikrysset og Lommedalskrysset. Strekningen inneholder 7 mindre bruer/gs-bruer og 8 større vegbruer. Pga. særdeles dårlige grunnforhold har det vist seg nødvendig å legge inn 4 lettfyllinger, ca. 18000 m2 med pelet betongplate og ca. 3500 m2 grunnforsterkning med peler og pelehatter på grunnen under vegoverbygningen.
Fra Sandvikselva og ca. 0,8 km oppover langs Bærumsveien skal Dælibekken gjenåpnes.
Eksisterende E16-trase i Sandvika skal rives, herunder 5 vegbruer. Brynsveien med ny bru over Sandvikselva reetableres og Industriveien bygges på nytt med kryssløsninger. Dagens E16 mellom Brynsveien og Franzefoss bygges om og blir lokalveg og omkjøringsveg ved stengt tunnel Ny kontrollplass for tungtrafikken bygges på Økri til erstatning for nedlagt kontrollareal på Løxa.
Prosjekteringsgruppen har fortløpende løst en rekke tekniske utfordringer som følge av krevende grunnforhold og fjellforløp. Ved oppstarten hadde vi en liste med mange usikkerhetspunkter som ett etter ett er bragt under kontroll. Fortsatt gjenstår noe usikkerhet knyttet til grunn- og fjellforhold. Prosjekteringsgruppen har også bistått oppdragsgiver med krevende saker knyttet til høyspentomlegging (store luftspenn), naboer, Statnetts nye trafo og skjønnsrettssaker. For dette arbeidet har vi fått gode tilbakemeldinger.
Status høsten 2017 er at anleggsarbeidene pågår for fullt på begge de store anleggsentreprisene. Det gjenstår å utarbeide tilbudsgrunnlag for lokalvegsystemet i Sandvika og videre opp mot Franzefoss. Anleggsoppstart for denne entreprisen blir tidligst våren 2019 med ferdigstillelse senhøsten 2020. Det ventes fortsatt en god del oppfølging og bistand til byggherren frem til trafikkpåsetting av permanent E16 med fire felt, planlagt utført høsten 2019.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  E16 Sandvika – Wøyen, byggeplan
 • Prosjektperiode:
  2012-2020
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggeperioden (alle fag). I tillegg kommer utstrakt rådgivning knyttet til omgivelser og naboforhold.
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca. 3,4 MNOK. eks. mva.

TJENESTER Veg

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060