:

Rehabilitering

Rehabilitering av bygg handler om å bygge om en eksisterende bygning slik at den imøtekommer nåtidens krav til utforming og tekniske funksjoner. Inkludert i begrepet kan også være å rette opp i forsømt vedlikehold, eller en kombinasjon av disse.

Byggavdelingen har gjennomført en rekke rehabiliteringsprosjekter. Erfaring fra denne typen byggesaker er vesentlig for å kunne gi byggherren de rette rådene underveis i er rehabiliteringsprosjekt. Kanskje aller viktigst er å kunne gi eier av bygget input på i hvilken grad det er regningsvarende å gjennomføre en foreslått rehabilitering. I noen tilfeller er bygningens rammer av en slik art at sluttresultatet ikke vil svare til de forventinger som stilles til et moderne byggeprosjekt. Byggavdelingen til Aas-Jakobsen har en bred aldersmessig sammensetning med overvekt av erfarne ingeniører som har vært gjennom mange ulike typer rehabiliteringsprosjekter. Denne erfaringen er vesentlig for å kunne bistå byggherren med nødvendig kunnskap til å ta riktige valg.

For å gi byggherren et så godt beslutningsgrunnlag som mulig i forbindelse med avgjørelser han må ta, er det viktig å få avklart hvilke rammebetingelser som gjelder for bygningsmassen. Dette kan være begrensninger, men også muligheter. Innvendig takhøyde er ofte en utfordring for å få plass til den ventilasjon og øvrig teknikk som kreves i et moderne bygg. Likeså er vertikale tekniske sjakter som oftest underdimensjonert og må utvides med de følger det får for eksisterende konstruksjon.

De aller fleste konstruksjoner lar seg forsterke for å gi bygget ønsket kapasitet i forbindelse med en evt. rehabilitering. Det er imidlertid en grense for når forsterkningene går over til å bli ulønnsomme. I et rehabiliteringsprosjekt er det viktig å finne disse grensene slik at man unngår å legge ned mye arbeid som ikke skaper merverdi for prosjektet.

I en rehabiliteringssak må alle forslag til inngrep i eksisterende bygningsmasse utredes med tanke på byggbarhet. I denne typen saker er det ofte dårlig tilgjengelighet og vanskelig å få fraktet inn bygningsmaterialer. Dette må det tas hensyn til i forbindelse med valg av løsninger. Sikkerhet er et annet aspekt som må vurderes nøye. Plassmangel og inngrep i eksisterende konstruksjoner medfører ofte at det må gjøres spesialoperasjoner. Det er viktig at disse kartlegges på forhånd slik at nødvendige tiltak kan implementeres i prosjekteringen og senere i utførelsesfasen.

Byggavdelingen til Aas-Jakobsen prosjekterer innenfor alle vanlige konstruksjonsmaterialer, og kjenner de ulike regelverkene.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973