Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen ble vedtatt bygget i Stortingsproposisjon 87 (1995-1996). I proposisjonen lå det som en forutsetning at Oslofjordforbindelsen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn. Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av rv. 23 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen utgjør en del av rv. 23 og Oslofjordforbindelsen.
Aas-Jakobsen er hovedkonsulent for Statens vegvesen. Prosjektet omfatter både reguleringsplan med konsekvensutredning og byggeplanprosjektering Prosjekteringen gjennomføres i tett tverrfaglig samarbeide med firmaene i Nettverket og i samarbeide med Multiconsult.
Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 omfatter nytt tunnelløp under Oslofjorden (7450 m), parallelt med eksisterende tunnel, og oppgradering av strekningen fra Måna til Vassum til firefelts veg med nye tunnelløp i Frogntunnelen (1600 m) og Vassumtunnelen (370 m). Prosjektet omfatter også nye planfrie kryss på Måna og Verpen og 3 nye bruer langs rv 23. Strekningen er totalt ca. 14 km. 4 km i Hurum, Buskerud, og 10 km i Frogn, Akershus. Etter at nye tunnelløp er ferdigstilt inngår også rehabilitering av eksisterende tunneler på strekningen. Hensikten med prosjektet er å sikre eksisterende tunnelløp slik at Oslofjordtunnelen får rømningsveger ut i dagen. Samt etablere 4 feltsveg fra E6 ved Vassum til Verpen på Hurum. Et nytt løp i Oslofjordtunnelen vil gi:  vesentlig bedre trafikksikkerhet  sikker og fremtidsrettet løsning med god kapasitet  rømningsveger ut i dagen dersom en hendelse oppstår  forutsigbarhet for trafikantene
I februar 2013 besluttet Samferdselsdepartementet at det også skulle utredes en bruløsning som et alternativ til et nytt tunnelløp. Det ble i september 2014 presentert en KVU-rapport som viste at det kan være fordeler med å bygge en bru i stedet. Samtidig har arbeidet med prosjektering av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 pågått og en ferdig reguleringsplan ble vedtatt av vertskommunene Hurum og Frogn i februar 2015. Det er Samferdselsdepartementet som nå skal ta endelig stilling til valget mellom tunnel eller bru.Se også: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordforbindelsen

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2
 • Prosjektperiode:
  2012-
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Reguleringsplan med konsekvensutredning og byggeplanprosjektering
 • Omfang/kostnadsramme:
  14 km ny veg inkl tunneler og bruer. Rehabilitering av eksisterende tunneler/ca 4,5 mrd NOK

TJENESTER Veg

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060