Ny jernbane og veg til Ringerike

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan.
Aas-Jakobsen samarbeider i dette prosjektet med Norconsult og Asplan Viak AS gjennom et eget aksjeselskap Som kalles NAA. I tillegg til gjennomgående bidrag i prosjektet har Aas-Jakobsen med nettverk ansvar for prosjekteringen av 2 av 5 delstrekninger, henholdsvis strekning 3 Ringeriksbanen fra og med Sundvollen stasjon og E16 Høgkastet til Bymoen og strekning 5 Ringeriksbanen og E16 fra Styggdalen til og med Hønefoss stasjon og krysset på E16 ved Ve.
Prosjektet består blant annet av 40 km dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss der togene skal kunne gå i 250 km/t. Ca. 23 + 3 km av denne strekningen er jernbanetunnel. Det skal etableres ny stasjon på Sundvollen, flere lange bruer mellom Sundvollen og Hønefoss, samt ny stasjon på Hønefoss med tilkobling til eksisterende banenett. Det skal også bygges ca. 24 km firefelts veg mellom Skaret og Hønefoss med fartsgrense 110 km/t. Vegtraseen får en ca. 3 km lang tunnel, flere lange bruer, 4 planfrie kryss og skal føres i fellestrase med jernbanen mellom Bymoen og Styggedal. De tekniske fokusområdene på strekning 3 og 5 har vært utforming av stasjonsområder, utforming av motorvegkryss, lang bru over Kroksund, sterkt varierende fjellprofil ved tunnelene under Vik, tilkobling av ny banestrekning inn til Hønefoss, utfordrende grunnforhold med mye kvikkleire, samt anleggsgjennomføring i områder med veg og bane i drift. Løsninger for fokusområdene har i stor grad blitt utarbeidet gjennom godt forberedte temamøteserier med samtidig prosjektering der oppdragsgiver har vært sterkt involvert.
Den tekniske detaljplanen ble utarbeidet på ca. ett år uten gjennomført hovedplan og grunnundersøkelser i forkant. Svært mange ulike fag har utført en solid mengde prosjektering av god kvalitet innenfor en tidsramme som er uvanlig kort for et prosjekt av denne størrelsen.
Aas-Jakobsen med nettverk har i samarbeid med Norconsult og Asplan Viak AS utarbeidet teknisk detaljplan for det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge på rekordtid. Dette tekniske grunnlaget danner et solid grunnlag for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Ringeriksbanen og E16 – fellesprosjektet
 • Prosjektperiode:
  2016-
 • Byggherre:
  Bane NOR
 • Oppdragsgiver:
  Bane NOR
 • Kort oppsummert:
  Utarbeidelse av teknisk detaljplan og reguleringsplan med opsjoner for byggeplan
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca. 26 mrd. NOK

TJENESTER Jernbane

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060