Planfri gangveg-kryssing Rv. 13 Bjørgum

Bjørgum bru er ei trebru med tak som krysser over Istadelva og riksvei 13 ved Bjørgum, 8 km sør for Vossavangen i Voss kommune. Brua inngår i et nytt gangveisystem som skal gi tryggere skoleveg og redusere behovet for skolebuss. Før utbygging var det gangveier på begge sider av Rv. 13 med kryssing i plan med Rv. 13 i et kryss med dårlig sikt. Gangveiene er nå «løfet opp» til den nye brua og er nå lagt slik at det blir naturlig å benytte både brua og det nye universelt utforma gangvegsystemet.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent for Statens vegvesen på byggeplan for konstruksjon. Statens vegvesen har selv prosjektert veganlegget. Aas-Jakobsen AS har i samarbeid med PLAN arkitekter AS utviklet konseptet og foretatt detaljprosjekteringen av brua.
Bruas hovedbæresystem er en treleddsbue avstivet med fagverksstaver som også bærer taket. De to bæreveggene heller inn mot hverandre med 10 grader. Gangbanen i tre er hengt opp med hengestenger av stål i takbjelkene. Rekkverket består av flettverk i rustfritt stål festet til oppspente vaiere som er festet på hengestengene. Spennvidden til buen er 38,3 m og gangbanens lengde og føringsbredde er 44,0 og 2,25 m. Alt limtre er dobbeltimpregnert ved at lamellene er Cu-impregnert før produksjon og deretter er hele limtrebjelkene lett kreosotimpregnert. Kreosotimpregnering foretas etter at limtre er ferdig bearbeidet. Limtrekonstruksjonen er ferdig bearbeidet og prøvemontert i Moelven limtre sine haller før alt limtre er sendt til kreosotimpregnering og videre til montering på brustedet.
Brua er designet for 100 års levetid og alle detaljer er utformet med fokus på dette. Det er lagt stor vekt på at vann skal ledes bort og at alt trevirke skal kunne tørke opp dersom det blir utsatt for fukt. Som konstruktiv beskyttelse er det montert sjalusi på sidene samt tak med stort utstikk over hele brua.
Bjørgum bru er en slank og smekker konstruksjon som oppfattes svært positivt av brukerne. Den positive opplevelsen forsterkes av den gjennomgående bruken av tre.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Bjørgum Bru
 • Prosjektperiode:
  2013-2015
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region vest
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region vest
 • Kort oppsummert:
  Detaljprosjektering av trebru med tak
 • Omfang/kostnadsramme:
  Lengde gangbane: 44,0 m. Entreprisekost: 4,7 mill.

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON