T-bane fra Hellerud til Mortensrud i ny drakt

Østensjøbanen er T-banens linje mellom Hellerud og Mortensrud. Østensjøbanen ble åpnet som trikkelinje fra Vålerenga til Oppsal i 1926, og i 1958 ble trikkelinjen forlenget til Bøler. I 1967 ble Østensjøbanen bygget om til T-banestandard og linjen ble forlenget til Skullerud. T-banelinjen ble i 1998 forlenget helt ut til Mortensrud. Bygging av Lørenbanen, som skulle åpne i 2016, ville gi ledig kapasitet gjennom sentrumstunnelen for ett tog i kvarteret i hver retning. Den ledige kapasiteten i sentrumstunnelen skulle benyttes til økning av togfrekvensen på Østensjøbanen fra 15 minutters ruter til 7,5 minutters ruter. Østensjøbanen var på dette tidspunktet i en så dårlig tilstand at det var behov for en omfattende oppgradering av banen før togfrekvensen kunne økes.
Aas-Jakobsen ble i mai 2014 engasjert av Sporveien Oslo AS til å prosjektere oppgraderingen av Østensjøbanen. Som underkonsulenter på prosjektet hadde vi med oss ViaNova, Geovita, ElectroNova, ECT, NGI, Grindaker, Brekke & Strand Akustikk, Safetec, Ingenia og Sweco. Prosjekteringsarbeidet startet oppi mai 2014 og ved årsskiftet 2014/2015 ble det sendt ut konkurransegrunnlag for 5 ulike entrepriser som omfattet hovedtyngden av arbeidene. Oppstart av anleggsarbeidene var i april 2015. Totalt har Aas-Jakobsen med underkonsulenter prosjektert 9 entrepriser for oppgraderingen av Østensjøbanen. 3D-modellering og bruk av samordnings-/VR-modeller har hatt en sentral rolle i prosjekteringen av Østensjøbanen, og de prosjekterte 3D-modellene er benyttet som stikningsdata av entreprenørene i anleggsfasen.
Prosjektets utstrekning har vært fra like etter Hellerud stasjon, der Østensjøbanen og Furusetbanen skiller lag, og frem til og med Mortensrud stasjon. Dette utgjør en T-banestrekning på ca. 8 km. Prosjektet har omfattet oppgradering av 7 T-banestasjoner til Metrostandard, ombygging av 7 stasjonsbygg/tekniske bygg, bygging av ett nytt teknisk bygg, bygging av ett nytt personalbygg, totalrehabilitering av 2 tunneler, bygging av nye gangbaner i 3 tunneler med samlet lengde på 1,8 km, rehabilitering av en likeretterstasjon, oppgradering/utbedring av 12 bruer, bygging av en ny gangbru, bygging av en 280 meter lang pelet betongplate under T-banetraséen, ombygginger i eksisterende signal- og sikringsanlegg, ny underbygning for 5,2 km dobbeltsporet T-banetrasé og ny overbygning for 5,7 km dobbeltsporet T-banetrasé.
Oppgraderingen av Østensjøbanen er et prosjekt som har hatt en svært stram fremdrift både for prosjekteringen og for gjennomføringen av anleggsarbeidene. Det var store tiltak som skulle gjennomføres på svært kort tid innenfor et anleggsområde som var langt, smalt og som hadde få innkjøringsmuligheter og begrenset plass for rigg- og lagerplasser.
Strekningen fra Hellerud til Bøler var ferdig oppgradert til januar 2016 og ble da gjenåpnet for T-banetrafikk. Den siste strekningen frem til Mortensrud var ferdig oppgradert i april 2016 og ble tatt i bruk for T-banetrafikk samme dag som Lørenbanen ble åpnet. Oppgraderingen av Østensjøbanen har gitt en driftssikker T-banestrekning med oppgraderte og kundetilpassede stasjoner, og kundene på T-banelinjen har fått gleden av dobbelt så mange avganger i timen.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Oppgradering Østensjøbanen
 • Prosjektperiode:
  2014-2017
 • Byggherre:
  Sporveien Oslo AS
 • Oppdragsgiver:
  Sporveien Oslo AS
 • Kort oppsummert:
  Prosjektering av oppgradering av ca. 8 km. T-banetrasé mellom Hellerud og Mortensrud
 • Omfang/kostnadsramme:
  909 millioner NOK eks. mva

TJENESTER T-bane

KONTAKTPERSON

FLERE T-BANEPROSJEKT