Modernisering av Vestfoldbanen

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, nord for Tønsberg, en strekning på totalt 14 kilometer. Bane NORs anbefalte korridor er Skoppum Vest med ny stasjon på vestsiden av Adalsborgen. Skoppum Vest ble vedtatt i oktober 2016, og Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november 2016.
Aas-Jakobsen er hovedkonsulent for Bane NOR. Prosjektet inneholder rådgiving med alle fag og Nettverket bidrar sterkt i samarbeidet. Vi gjør arbeider med hovedplan, kommunedelplan med konsekvensutredning (KU), detaljplan og reguleringsplan.
I teknisk hovedplan ble tre alternative korridorer optimalisert, utredet og konsekvensutredet. Konklusjon var at korridor 3 med stasjon på Skoppum ble det foretrukne alternativet og som da også ble den valgte løsning.
I konsekvensutredningen er det utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy.
Aas-Jakobsen med nettverk har gjennomført et grundig arbeid slik at konklusjon ble robust og videre fremdrift ble sikret. Aas-Jakobsen ser frem til å samarbeide med Bane NOR videre i prosjektet. For tiden prosjekterer Aas-Jakobsen med nettverk detalj- og reguleringsplan for strekningen. Bane NOR planlegger med byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Forberedende arbeider som grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger vil pågå fra 2017.

Se også informasjon fra Bane Nor

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  InterCity Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker
 • Prosjektperiode:
  2014 -
 • Byggherre:
  Bane NOR
 • Oppdragsgiver:
  Bane NOR
 • Kort oppsummert:
  Prosjektering av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen mellom Nykirke og Barkåker.
 • Omfang/kostnadsramme:
  13,5 km nytt dobbeltspor gjennom Vestfold.

TJENESTER Jernbane

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060