Sørkorridoren avlaster Ring 3 i Oslo

Hensikten med prosjektet er å utvikle et nytt hovedvegsystem for E6 i Sørkorridoren i Oslo som kan avlaste Ring 3 mellom Ryen og Teisen. Som følge av dette vil støy og luftforurensing i de mest belastede boligområdene langs dagens Ring 3 reduseres. Å redusere barrierevirkningene ligger også inne som prioritet. Det framtidige transportsystemet skal tilrettelegge for bruk av miljøvennlige transportmidler som kollektiv, sykkel og gange, og gi en mer trafikksikker og forutsigbar framkommelighet for næringstransporten. Prosjektet skal bygge opp under målet om et regionalt kollektivtrafikknutepunkt på Bryn. Det skal bidra til en byutvikling som reduserer transportbehovet og tilrettelegger for fortetting i viktige kollektivknutepunkter. Prosjektet skal bygge opp under målet om nullvekst i personbiltrafikken.
Aas-Jakobsen gjennomfører prosjektet i samarbeid med nettverket; ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Electronova AS, Grindaker AS, Asplan Viak AS, LPO arkitekter AS, Plan Arkitekter AS, NGI, ECT AS, Ingenia AS, Brekke og Strand Akustikk AS, NILU, Safetec Nordic og Terratec AS
E6/E18 Klemetsrud - Ryen
Statens vegvesen utreder muligheten for gjennomgående kollektivfelt igjennom kryss, slik at fremkommeligheten for buss skal bli best mulig. Det blir lagt opp til god standard og kvalitet på holdeplassene. Det skal også utredes muligheten for at tungtrafikken (over 7,5 tonn) kan benytte det inngående kollektivfeltet. Vi vurderer ulike løsninger for kryssene ved Klemetsrud, Mortensrud, Skullerud, Abildsø og Sandstuveien for å bedre trafikksikkerheten. Det skal bygges sykkelekspressveg parallelt med E6 mellom Klemetsrud og Ryen. Sykkelvegen skal være fire meter bred med gul midtstripe. I tillegg skal det være 2,5 meter fortau. Nord for Abildsøkrysset (Lambertseterveien) vil E6 og E18 splittes før ny tunnelportal for nye E6 Manglerudtunnelen
E6 Abildsø–Bryn/Ulven/Alna: Vi utreder ulike alternativer for E6 Manglerudtunnel.
Prosjektet omfatter utvikling av et hovedvegsystem og samtidig en tilkobling til Hovinbyen. Hovinbyen er et område hvor Oslo kommune gjennomfører en omfattende byutvikling.
Utarbeidelse av forprosjekt/overordnet planlegging for vegsystemet, konsekvensutredning for hele prosjektet, og detaljregulering av etappe 1 vil startet våren 2016, og pågå frem til 2019. Reguleringsplan for etappe 1 og konsekvensutredningen forventes oversendt til Oslo kommune plan- og bygningsetaten våren 2019, men høring og offentlig ettersyn høsten 2019. Reguleringsplaner for etappe 2-4 er planlagt fremlagt i 2020.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  E6 Oslo Øst
 • Prosjektperiode:
  2016 -
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Løsningsutvikling, forprosjekter, tekniskk detaljplan og reguleringsplan med KU for E6 Manglerudprosjektet
 • Omfang/kostnadsramme:
  Prosjektet er prioritert i Oslopakke 3 (O3) og Nasjonal Transportplan (NTP 2014-2023). Prosjektets parsell 1 er prioritert med oppstart i perioden 2022 - 2027.

TJENESTER Veg

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060